fardayeomid

Dec 5, 2014 at 10:59 o\clock

ویژگی‌های یک مهدکودک مناسب


برنامه فعالیت‌های روزانه مهدکودک‌ها باید انعطاف پذیر باشد نه خشک زیرا جو محیط صمیمانه و حمایتی است و کودکان نباید بدون نظارت رها شوند

  اکثر والدین به دلیل مشغولیت‌های بیرون از خانه، کودکان خود را به مهدکودک می‌فرستند

کودکانی که خردسالی خود را در مهدکودکی با کیفیت پایین سپری می‌کنند، صرف نظر از اینکه خانواده‌های آن‌ها دارای چه پایگاه اجتماعی و یا وضعیت اقتصادی باشد،

در مهارت‌های شناختی و اجتماعی ضعیف عمل می‌کنند.

  فارغ از اینکه مهد کودک‌ها باید گواهی کار و مجوز فعالیت داشته باشند، مواردی مانند محیط فیزیکی مهد کودک بر کیفیت فعالیت آن‌ها تاثیر گذار است.